--===MARI BERBAGI===--

KIDUNG WARGASARI


KIDUNG WARGASARI

Ø  Ida Ratu saking luhur, kawula nunas lugrane, mangda sampun titiang tandruh, mangayat Bhatara mangkin, titiang ngaturang pejati, canang suci lan daksina, sarwa sampun puput, pratingkahing saji.
Ø  Asep menyan majegau, cendana nuhur dewane, mangda Ide gelis rawuh, mijil sakeng luring langit, sampun madabdaban sami, maring giri meru reko, ancangan sadulur, sami pada ngiring / mengiring.
Ø  Bhatara/bhatarane saking luhur, nggagana / ngagoda diambarane, panganggene abra murub, parekan sami mangiring, widyadara-widyadari, pade madudon-dudon/dodonan, prabhawa kumetug, angliwer ring langit.
Ø  Di bale manike luwung, mapanyengker ring telagane, kadingin tunjung tutur, tunjung abang tunjung putih, ring madyaning bale alit, Ida Bhatara mabawos, nanggit sekar jepun, sekarang ke Bali.
Ø  Ring bale emase paum, linggih Ida Bhatarane, bale mas ngranyab murub, upacara sarwa luwih, luhure sutra putih, Ida Bhatara mabawos, bawose di luhur, pacang turun gelis.
Ø  Asep-pejati wus katur, mendak Ida Bhatarane, peneteg lan canang arum, canang gantal / gontal canang sari, parekan pada / sami menangkil, pedek sami nunas ica, nyadpada/ngadepade menyungsung, ngaturang palinggih.
Ø  Tengeran Bhatara rawuh, ketug lindu manggalane / ambarane, kilat tatit kuwung-kuwung / kawung-kawung, dumilah ngadeg ring langit, raris / riris maduluran angin, mangalinus maring jagat, rempak taru rubuh, katiban angin.
Ø  Bhatara makire tedun / rawuh, anglayang diambarane, bhusanane sarwa murub, tur anunggang wyala pati, warnane angresing / angreseng hati, risampun prapti/prapta ring pura, ancangan tumurun, natasang palinggih / pelinggih.
Ø  Bhatarane sampun rawuh, malinggih di padapane, meteja kencana atut / anut, parekan sampun / sami manangkil, para mancapara kulit, pada walen / prewelak pemaksan permas / pramas, sami ngagem santun, pada / pacang ngaturang / ngatur bhakti.
Ø  Bhatara arsa anulu, kidul kulon lor wetane, wireh sami asri anut, laluhure sarwa putih, ulap-ulap sarwa kuning, lalangsene permas ijo, sami angulangun, sami pada becik.
Ø  Unen-unene makuwug, mendag Ida Bhatarane, gong gambang gender lan angklung, guntang kalawan seketi, tapel pajegan kapuji, saron semar pagulingan, ramya pada nabuh, swaranganyih-anyih.
Ø  Baris bedil mamucuk, mendak Ida Bhatarane, baris-tumbak baris tulup, gambuh parwa bali, resijojor legong rangin, luwih sanghyang jaran reko, sami sampun rawuh, Ida Hyang nyelehin.
Ø  Malinggih ring gedong sampun, mungwing punika gedonge, gedong menyan gedong madu, upacara sarwa ngrawit, dumilah ring pura suci, sinaiban pajeng robrob, tuwek payung pagut, lalontek pangawin.
Ø  Sasangga mwang umbul-umbul, akeh wong merca padane, padenye pada sumuyung, wrdda anom agung alit, sami pada nyadya tangkil, sami pada nunas sweca, sami pada nyungsung, sami pada bhakti.
Ø  Ong / Oom awighna / awignam pakulun, mangarcana Bhatarane, mangayap / mangayat ngaturang kukus, maduluran pangabhakti, miwah sahananing suci, mangda Ida sweca nonton, turun saking luhur, kawula manangkil.
Ø  Pangradanane kaluhur, maka pangundang dewane, asep menyan majegau, ambunnyane mrik sumirit, candana pada masandi, mamendak Ida Bhatara, Anggena di luhur, ngaran tiga Cakti.
Ø  Sada Ciwa majagau, Prama Ciwa candanane, menyane Bhatara Guru, kukuse nepud ka langit, punika anggen pamargi / memargi, pacang turun ring kahyangan, mangda / apang gelis rawuh, manusa manyiwi.
Ø  Pengsatawane / pangaksame wus puput, turun Ida Bhatarane, saking purwa Ida turun, skendran sami mengiring, Widyadara-Widyadari, sami pada papatehan, panganggene murub, sarwa ratna ngendih.
Ø  Sanjata bajrane dumun, babaktan/bebaktian Widyadarane, pajeng robrob umbul-umbule, bhusanane sarwa putih raris tumurun ring bhumi, mapangawin danda kawot, ring daksina tedun, bang bhusanane ngendih.
Ø  Pangastune / pangastuti kaluhur, angregepang radanane, ne ring purwa puji dumun, ring daksina ne kaasti, pascima sareng astuti, ring uthara karedana, mantuk madyeng bhayu, mayoga nganjali.
Ø  Maprebhawa ketug-lindu, sumyok ujan rajane, teja ngadeg lan kauwung, sanjata pada rumihin, panganggene sarwangendih, sahanane permas rakta, galang endih murub, Iwir mrtyu sumilir.
Ø  Ring pascima Ida turun, ngapaca sanjatane, saupacarane dumun, bhusana sarwa kuning, katon kadi gunung sari, payase ngrawit tinon, mapenekes gelung, sarwa mas kinandi.
Ø  Ring uthara Ida turun, sami krsna bhusanane, sanjata cakrane dumun, maduluran hujan angin, kelepe pada maganti, tatit kilape macanda, anduse mangelinus, Iwir mubu ring langit.
Ø  Blengbong lan ucur-ucur, peteng dedet kang limute, maring tengah Ida turun, malinggih ring candi manik, sanjata padma sinandi, bhusanane macan warna, mapan sampun puput, pangideran gumi.
Ø  Iringane sami kumpul, pada becik tatane, ane ring pasamuan agung, saidering Padma-Sari, pinuji sanjata nyandi, danda cakra ngapaca, bajrane ring nyun, mapan Pan-Dewi.
Ø  Brahma Wisnu wus ngrangsuk / mengerangsuk, Icwara Mahadewane, irike pada malungguh, Ciwa ring madya nyelehin, pada mangolingin linggih, Brahma tengen Wisnu kiwa, Icwara ring ayun, Mahadewa nguri.
Ø  Sampun Ida maraga putus, raris munggah kegedonge, gedong ratna saking luhur, Hyang Wicwa-karma makardi, makori emas mangrawit, mangocara Windu-sara, sasocane mancur, sarwa imirah manik.
Ø  Telagane maisi tunjung, wetara suranadine, papetete saking luhur, punika wantah pinuji, tunjunge masari kuning, mapalawa mas matatah, gandaya mangalup, sekar solas warni.
Ø  Manik mancur mirah dadu, ratna nilalan widura, mangelencok endih murub, mangasorang tejaning rawi, pateh ring rahina wengi, ring natare makalangan, mateja kaluhune, majelijih manik.
Ø  Ingideran sarwa santun, mwang sahananing sekare, sami pada mawangum, semar ganda mrik sumirit, para sutrine menangkil, menyaksinin patoyan, sami ngawe kukus, maduluran bhakti.
Ø  Pangaksamane kaluhur, manunas waranugrahane, manawi kirangne katur, agung sinampura ugi, canange asebit sari, apang ica Ida nonton, nodya saking luhur, mamuputang sami.
Ø  Turun tirta saking luhur, Pamangkune manyiratang, mangelencok muncrat mumbul, mapan tirta merta jati, paican Bhatara sami, panyupatan/pangelukatan dasa mala, sami / apang pada lebur, malane ring bhumi / jagat.
Ø  Munggah Ida Mangeluhur, masimpen kagedong emase, gedong emas ngendih murub, mapapelok mirah adi, wenten ne nganggen pelipid, mirah ratna mungwing pucak, katon ngendih murub, tan yogya nyuluhin.
Ø  Mantuk iratu mantuk, munggah maring ka gedonge, gedong maundag selikur, korinnyane mencak saji, titiang ngaturang sabit sari, asep menyan katur reko, mantuk iratu rahayu, dasarane tan mangiring.
Ø  Purwakaning Angripta Rum, Ning wana ukir, kahadang labuh kartika, panedenging sari, angayom tangguli ketur, angring-ring jangga mure.
Ø  Sukania harja winangun, winarna sari rumruning puspa, prijaka ingoling tangi, sampuning riris sumarwup, umungguing srengganing rejeng.
Ø  Turun tirta saking luhur, tirta panca dewatene, Wisnu tirta kamandalu, hyang iswara sanjiwani, mahadewa kundalini, hyang Brahma tirta pawitra, hyang siwa pemuput, amerta kinardi.
Ø  Seger-Oger kamendalu, sanjiwani pikukuhe, ngardi jagat pang rahayu, pawitra kesucian hati, trepti sandi kundalini, sadia sekala lan niskala, amerta nama rum, lana kong pinuji.

1 komentar: